Deklaracja dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

 

Serwis Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie pod adresem: www.sp11.jaworzno.edu.pl został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

 Dokładamy wszelkich starań, żeby nasza strona internetowa www.sp11.jaworzno.edu.pl była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie

 

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-10-15

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • materiały nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,

 • staramy się, aby zamieszczone na stronie informacje był napisane zgodnie z zasadami prostego języka, z zachowaniem odpowiedniego formatowania,

 • w miarę możliwości zdjęcia i grafiki uzupełniane są na bieżąco tekstem alternatywnym,

 • elementy interaktywne (takie jak odnośniki czy przyciski) posiadają wyraźne podkreślenie bądź obramowanie,

 • linki w obrębie serwisu otwierają się w tym samym oknie,

 • linki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowym oknie,

 • informacje zamieszczone na stronie są na bieżąco przeglądane i aktualizowane.

 

Serwis jest zgodny ze standardami W3C

 • HTML 5

 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020 -08-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie.

Przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony podmiotowej Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (), z którego wynika, że strona internetowa www.sp11.jaworzno.edu.pl spełnia wymagania w 99,91 %. Szczegóły dostępne na stronie http://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=6d7c7d3e-db67-429b-9a72-af2bc29a0a57

 

Skróty klawiaturowe

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury, jak i myszki. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

 • drogą elektroniczną,

 • telefonicznie,

 • korespondencyjnie.

Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie
telefon: 32 762 92 34
sp11@jaworzno.edu.pl

43-602 Jaworzno, ul. Jana III Sobieskiego 61

 

Informacje na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do szkoły jest bez barier architektonicznych dostępne dla osób niepełnosprawnych.

 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome
  i słabowidzące.

 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

 • Budynek szkoły jest jednopiętrowy.

 • Budynek nie posiada windy.

 • Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku
  powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.