Zadania pedagoga szkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

PODSTAWOWE ZADANIA PEDAGOGA:

- działania ogólnowychowawcze,

- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

- mediacje i interwencja w sytuacjach trudnych,

- profilaktyka wychowawcza i opieka nad uczniami,

- indywidualna opieka pedagogiczna,

- kontrola frekwencji uczniów,

- koordynowanie oraz udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej        w szkole,

- diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów,

- diagnoza potrzeb ucznia i rodziny, udzielanie różnych form pomocy,

- współpraca z miejskimi instytucjami wspomagającymi,

- wspieranie nauczycieli, współpraca z wychowawcami klas i świetlicy oraz doradcą zawodowym,

- doradztwo i pomoc dla uczniów i rodziców,

- koordynowanie działań podmiotów szkolnych w zakresie bezpieczeństwa,

- możliwość wsparcia także dla rodziców uczniów objętych profilaktyką drugorzędową i trzeciorzędową,

- dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej,

- współpraca ze środowiskiem lokalnym.