Bezpieczeństwo

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • koordynator ds. bezpieczeństwa – mgr Dorota Dubiel

SP nr 11 w Jaworznie zapewnia młodzieży bezpieczne i przyjazne warunki do nauki, prawidłową opiekę oraz wychowanie. Rodzaj i formy działań podejmowanych w szkole wpływają bezpośrednio na jakość i efektywność kształcenia, relacje interpersonalne, sytuację wychowawczą oraz kształtują pozytywny, przyjazny klimat społeczny wolny od przemocy i agresji.

Szkoła posiada i stosuje zestaw procedur bezpieczeństwa dotyczący postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i kryzysowych, instrukcje postępowania w przypadku pożaru lub ewakuacji. Zapobiega się przedostawaniu na teren szkoły osób obcych, niepożądanych. Wejście do szkoły jest pod nadzorem woźnej. Budynek jest wyposażony w sprzęt przeciwpożarowy, system alarmowy oraz monitoring wizyjny, kamery funkcjonują na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły. Okresowo przeprowadza się próbne alarmy i ewakuację szkoły.
 

Obszar: „Bezpieczeństwo młodzieży i opieka” obejmuje również przedsięwzięcia profilaktyczno – wychowawcze:

- szkoła prowadzi regularnie diagnozę środowiska uczniowskiego pod kątem poczucia bezpieczeństwa (ankiety, wywiady z uczniami i rodzicami, obserwacja, rozmowy, informacje ze środowiska),

- szkoła rozpoznaje różnorodne potrzeby ucznia i rodziny,

- organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i materialną,

- w czasie zajęć zapewnia się uczniom bezpieczne warunki do nauki,

- na terenie szkoły w czasie przerw pełnione są aktywnie i rzetelnie dyżury nauczycieli,

- podczas dyskotek, wieczorków filmowych, wyjazdów i innych zajęć popołudniowych do opieki nad uczniami niejednokrotnie włączają się rodzice,

- wszelkie sytuacje konfliktowe są natychmiast rozpatrywane i rozwiązywane, co zapobiega ich eskalacji,

- od uczniów wymaga się prawidłowych relacji interpersonalnych, kulturalnego zachowania, przestrzegania ustalonych zasad współżycia społecznego,

- młodzież poznaje i stosuje zasady skutecznego porozumiewania się, jest wdrażana do samokontroli  i samodyscypliny, dowiaduje się, jak radzić sobie z gniewem i emocjami,

- reaguje się na wszelkie przejawy agresji, przemocy czy nietolerancji, a także na lekceważenie obowiązku szkolnego (wagary),

- stosuje się rozmowy dyscyplinujące, a w poważniejszych przypadkach organizuje się komisje wychowawcze z udziałem dyrektora, rodziców ucznia, pedagoga, wychowawcy klasy,

- najpoważniejsze problemy kieruje się w postaci pisemnych wniosków do Sądu Rodzinnego.

Nasza szkoła corocznie uczestniczy w ogólnopolskich i lokalnych kampaniach profilaktycznych:

- „Trzymaj formę ”,

- „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”,

- „Bieg po zdrowie",

- "Smak życia",

- „Bezpieczne wakacje”.

Promuje się aktywność fizyczną, zdrowy styl życia i uświadamia szkodliwość uzależnień.