Bezpieczny powrót

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Organizacja pracy szkoły od 25 maja 2020 r.:

1. Ważne numery telefonów.

2. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaworznie - numery telefonów.

3. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie.

4. Godziny pracy świetlicy szkolnej - od 25 maja 2020 roku.

INFORMACJA

Od 25 maja 2020 roku uczniowie klasy pierwszej i drugiej Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie mogą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w świetlicy szkolnej w godzinach 8.00-15.00.

5. Wewnętrzna procedura organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie:

- harmonogram konsultacji stacjonarnych z poszczególnych przedmiotów,

- załącznik nr 1 - zgoda na udział w konsultacjach.

INFORMACJA

Organizacja stacjonarnych konsultacji (od 25 maja 2020 roku dla uczniów klasy ósmej, a od 1 czerwca 2020 roku dla uczniów pozostałych klas) służy poprawie ocen, poprawie sytuacji dydaktycznej ucznia, a także zmierza do powtórzenia wiadomości i doskonalenia umiejętności przed zewnętrznym egzaminem ósmoklasisty. Są to dodatkowe zajęcia popołudniowe, które w żaden sposób nie zastępują nauczania zdalnego.

6. Wewnętrzna procedura organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III  oraz zajęć rewalidacyjnych dla uczniów szkoły na terenie Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie:

- załącznik nr 1 - ankieta wstępnej kwalifikacji dziecka do szkoły,

- załącznik nr 2 - oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych dziecka,

- załącznik nr 3 - oświadczenie aktualizacyjne.

 INFORMACJA

Gdyby zaistniała taka sytuacja, że uczeń przyjdzie do szkoły bez oświadczenia aktualizacyjnego należy powiadomić rodzica/opiekuna prawnego telefonicznie o konieczności jego szybkiego dostarczenia lub zobowiązać go do natychmiastowego napisania e-maila/smsa do nauczyciela potwierdzającego stan zdrowia dziecka. Do czasu otrzymania ankiety lub wiadomości od rodzica/opiekuna prawnego dziecko nie może zostać dołączone do grupy zajęciowej. Powinno przebywać w innym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika szkoły.

7. Procedura zajęć SKS w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.