Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaworznie - strona oficjalna

Kształcenie na odległość - praca zdalna

Szanowni Państwo!

Z dniem 26 października 2020 roku uczniowie klasy szóstej i siódmej rozpoczynają naukę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 23 października 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ma ono potrwać do 8 listopada. Zdalne nauczanie będzie odbywać się według dotychczasowego planu lekcji. Proszę o zapoznanie się ze szczegółową Procedurą wykorzystania metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie. W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt.

Szanowni Państwo!

Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów uczniowie klas IV-VIII będą korzystać od poniedziałku z nauczania zdalnego. W naszym przypadku będą to uczniowie klasy VI i VII. Uczniowie klas I-III kontynuują naukę stacjonarną na terenie szkoły. Wszystkie informacje związane z organizacją pracy szkoły w nowej sytuacji zostaną Państwu przekazane najpóźniej do wieczora w sobotę poprzez dziennik elektroniczny.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie informuje, że 11 czerwca 2020 roku (Boże Ciało) to dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. W ten dzień nauczyciele nie prowadzą kształcenia na odległość i zajęć opiekuńczo-wychowawczych na terenie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie informuje, że 16, 17 i 18 czerwca 2020 roku to dni, w których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty - wolne od zajęć dydaktycznych. W te dni nauczyciele nie prowadzą nauczania zdalnego.

 Szanowni Państwo!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie zawieszają działania związane z kształceniem na odległość i nauczaniem zdalnym w dniu 1 maja 2020 roku.

 Szanowni Państwo!

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie zawieszają działania związane z kształceniem na odległość i nauczaniem zdalnym na okres wiosennej przerwy świątecznej, tj. 9 kwietnia, 10 kwietnia i 14 kwietnia 2020 roku.

 Szanowni Państwo!

W związku z realizacją nauczania zdalnego i wzmożoną aktywnością dzieci w sieci Internet Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie zwraca uwagę na konieczność rodzicielskiej kontroli tej działalności w celu uniknięcia wszelkich zagrożeń związanych z przebywaniem w cyberprzestrzeni.

 Szanowni Państwo - Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele!

Z dniem 25 marca 2020 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej, nauczyciele w Szkole Podstawowej nr 11 w Jaworznie rozpoczynają kształcenie na odległość i pracę zdalną w tym zakresie według zmodyfikowanego podziału godzin dla poszczególnych klas (punkt 6).

Prowadzący zajęcia będą pracować w czasie rzeczywistym, organizować wideokonferencje lub udostępniać różnorodne materiały w trakcie trwania zaplanowanych lekcji.

Proszę zapoznać się z poniższymi informacjami - szczególnie z zawartością punktu 7, który w całości dotyczy organizacji zdalnego nauczania, sposobów jego realizacji, harmonogramu konsultacji z nauczycielami i uzgodnionych form oceniania.

Jednocześnie przypominam, że pomimo wskazanych terminów konsultacji mogą być Państwo na bieżąco w kontakcie z dyrektorem szkoły, wychowawcami i nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny - portal Librus lub inne dostępne, ustalone kanały. Proszę zgłaszać na bieżąco wszekie problemy dotyczące realizacji pracy zdalnej.

Z poważaniem,
Katarzyna Mentel
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie

 1. Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. Kuratorium Oświaty w Katowicach.

3. Kształcenie na odległość - poradnik.

4. Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół.

5. Ochrona danych osobowych podczas pracy zdalnej.

6. Dane osobowe bezpieczne podczas zdalnego nauczania - poradnik Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7. Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych podczas lekcji on line.

8. Zasady bezpiecznego korzystania z sieci Internet.

9. Higiena pracy uczniów na stanowisku komputerowym.

10. Zmodyfikowany podział godzin - 25 marca 2020 r. - 26 kwietnia 2020 r.

11. Możliwości zdalnej pracy nauczycieli. Harmonogram konsultacji z nauczycielami. Formy oceniania uczniów.

12. Wspieranie i motywowanie dziecka do systematycznej nauki poza szkołą.

13. Organizacja warunków do nauki w domu.

14. Próbny egzamin ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego.

15. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

16. Procedura organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

17. Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19.

18. Techniki nauki - nowy cykl edukacyjny TVP VOD.

 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Jaworznie informuje, że od dnia dzisiejszego do odwołania na terenie placówki nie będą się odbywały zajęcia sportowe organizowane przez jaworznickie stowarzyszenie "W kręgu formy".

 Szanowni Państwo!

 W związku z decyzją Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rozprzestrzeniania się koronawirusa Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 informuje, że w dniach 16 marca - 26 czerwca 2020 roku nie będą się odbywać zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i placówka będzie zamknięta.

W razie pytań lub wątpliwości proszę o kontakt z sekretariatem szkoły pod numerem telefonu 32 762 92 34 i sprawdzanie informacji na stronie www.umjaworzno.pl.

Bardzo proszę, aby w tym okresie Państwa dzieci przebywały w domu w celu uniknięcia zagrożeń chorobowych występujących w dużych skupiskach ludzkich.